Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Berkel Enschot:

Informatie woonplaats Berkel Enschot:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Berkel Enschot in de gemeente Tilburg! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Berkel Enschot in de gemeente Tilburg!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (19% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Berkel Enschot, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Berkel Enschot is tussen 2013 en 2020 met 2.033 personen toegenomen (afgerond is dat 19%): van 10.534 in 2013 tot 12.567 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Berkel Enschot
Kaart van de woonplaats berkel-enschot. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Berkel Enschot binnen de gemeente Tilburg.

De naam Berkel-Enschot wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de wijk Berkel Enschot. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Berkel Enschot

Woonplaats Berkel Enschot heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.123 hectare, waarvan 1.119 land en 4 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Berkel Enschot telt 6.153 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 520 adressen per km2. Er wonen 5.023 huishoudens en er zijn in totaal 4.903 woningen. De woonplaats telt 6.777 auto's en 1.138 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Berkel Enschot ligt in de gemeente Tilburg.

De brondata voor woonplaats Berkel Enschot is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Berkel Enschot zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Berkel Enschot valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 20 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Berkel Enschot zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Berkel Enschot zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tilburg. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 4.903 woningen in de woonplaats Berkel Enschot
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Berkel Enschot:

4.903 woningen & 6.135 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar ()


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 6.135 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Berkel Enschot telt in totaal 6.135 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Berkel Enschot.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

4.903 woningen & 6.135 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Berkel Enschot


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Tilburg bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Berkel Enschot


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Berkel Enschot.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Berkel Enschot. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau ALU-hal nabij Cultureel Centrum De Schalm


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau ALU-hal nabij Cultureel Centrum De Schalm bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau ALU-hal nabij Cultureel Centrum De Schalm is uitgebracht. Er liggen 3 stembureau's binnen de woonplaats Berkel Enschot. Stembureau ALU-hal nabij Cultureel Centrum De Schalm is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Berkel Enschot ligt. De gemeente Tilburg telde bij deze verkiezingen in totaal 67 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Tilburg. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Tilburg.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Berkel Enschot.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Berkel Enschot was in 2018 €26.400.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (1.138 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Berkel Enschot.

Woonplaats Berkel Enschot telt in totaal 1.138 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Berkel Enschot, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Berkel Enschot zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 2.997 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 2.997 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 2.963 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Berkel Enschot 300 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Berkel Enschot.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Berkel Enschot voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.138Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij6Aantal2019
B-F Nijverheid en energie119Aantal2019
G+I Handel en horeca170Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie77Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed138Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening372Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten133Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners12.567Aantal2020
Mannen6.172Aantal2020
Vrouwen6.350Aantal2020
0 tot 15 jaar2.259Aantal2020
15 tot 25 jaar1.394Aantal2020
25 tot 45 jaar2.655Aantal2020
45 tot 65 jaar3.476Aantal2020
65 jaar of ouder2.733Aantal2020
Ongehuwd5.540Aantal2020
Gehuwd5.713Aantal2020
Gescheiden741Aantal2020
Verweduwd608Aantal2020
Westers totaal808Aantal2020
Geboorte totaal108Aantal2019
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal62Aantal2019
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid1.161Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag1.785Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar3.501Aantal2019
Opleidingsniveau hoog3.509Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura327Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2019
Wmo-cliënten402Aantal2019
Wmo-cliënten relatief37%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.536Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.999Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.304Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.410Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.667Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.551Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.351Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.853Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.496Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement812Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.318Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.432Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.498Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.164Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.097Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.639Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.023Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens1.190Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen1.811Aantal2020
Huishoudens met kinderen2.082Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,48Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2019
Percentage werknemers83%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  9.331Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.645Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.400Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen27%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar62,31 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen21,08 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen33,62 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen2,55 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,80 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand82Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO288Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW143Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW2.565Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon11.388Aantal2020
Niet-westers totaal372Aantal2020
Marokko64Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba61Aantal2020
Suriname61Aantal2020
Turkije51Aantal2020
Overig niet-westers211Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,22Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,31Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,93Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,77Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand1,22Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand7,13Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand3,26Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand4,68Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand6,84Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,31Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km18Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,98Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km11Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km61Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,14Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km22Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,59Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km36Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,83Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km73Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,68Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km46Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km4,77Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km23Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km61Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,93Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km28Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,06Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km19Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,77Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km15Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,48Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km16Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,48Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,41Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand1,21Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,69Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,40Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand2,04Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,79Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,34Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,81Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,57Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,69Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,30Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,61Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,04Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,53Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,68Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand5,01Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand5,59Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,64Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand4,76Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand7,40Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand5,85Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km18Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand5,00Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km14Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand5,15Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand8,12Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km29Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1044CodeWP1044
RegionaamBerkel EnschotNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.123Aantal hectaren2020
Oppervlakte land1.119Aantal hectaren2020
Oppervlakte water4Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid520Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal6.777Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine5.496Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.256Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen470Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.903Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€319.451Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning88%Percentage2019
Percentage meergezinswoning12%Percentage2019
Percentage bewoond98%Percentage2019
Percentage onbewoond2%Percentage2019
Koopwoningen78%Percentage2019
Huurwoningen totaal22%Percentage2019
In bezit woningcorporatie13%Percentage2019
In bezit overige verhuurders9%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200082%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Tilburg:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Tilburg. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Tilburg. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!